ANERA Ubezpieczenia
Kontakt Kontakt

OC działalności

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim powstałe w związku z prowadzeneniem przez ubezpieczonego działalności gospodarczej.

Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową (szkoda w następstwie czynu niedozwlonego) oraz kontraktową (szkoda z niewykowania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania).

Często występuje rozszerzenie o szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.

  • zabezpieczenie finansowe na wypadek wyrządzenia szkody w związku z prowadzoną działalnością (odszkodowanie wypłaci towarzystwo ubezpieczeniowe)
  • nasza polisa chroni naszego klienta
  • prestiż wynikający z posiadania polisy
  • wysokie sumy gwarancyjne
  • zakres terytorialny może obejmować Polskę, jak i cały świat

Istnieje możliwosć rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o klauzule: OC najemcy, OC pracodawcy, OC przechowawcy, OC za szkody w środowisku, OC za produkt.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

stat4u