ANERA Ubezpieczenia
Kontakt Kontakt

OC zawodowe

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotu prowadzącego określony rodzaj działalności gospodarczej bądź zawodu, na które przepisy nakładają obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Są to najczęściej zawody wymagające dużej specjalizacji, w których błędy mogą wiązać się z dużymi i dotkliwymi szkodami.

Zawody (rodzaje działalności) wymagające zawarcia polisy obowiązkowego OC: zarządca nieruchomości, inżynier budownictwa i architekt, adwokat, organizator turystyki, broker, podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, detektyw, doradca podatkowy, organizator imprez masowych, komornik sądowy, agent ubezpieczeniowy, notariusz, pośrednik w obrocie nieruchomościami, radca prawny, podmiot do badania sprawozdań finansowych, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, lekarz i dentysta, rolnik,badacz i sponsor, osoba eksploatująca urządzenia jądrowe, NZOZ/ZOZ.

Rodzaje szkód pokrywanych z polisy wskutek błędów zawodowych: szkody rzeczowe (w mieniu osoby trzeciej), szkody osobowe (na osobie trzeciej), czyste straty finansowe (szkoda nie będąca szkodą na mieniu ani osobie, a powodująca uszczerbek majątkowy, np. mniejszy przychód).

  • polisa chroni osobę wykonującą określoną działalność, która w wyniku swojego błędu wyrządziła szkodę. Nie angażuje środków własnych - towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje wypłatę odszkodowania poszkodowanemu
  • polisa chroni osoby korzystające z usług podmiotu prowadzącego określony zawód bądź działalności. Poszkodowany ma gwarancje wypłaty odszkodowania przez towarzystwo nawet w sytuacji niewypłacalności podmiotu popełniającego błąd w sztuce

Polisa zawierana jest na okres roczny.

Sumę gwarancyjną określają przepisy.

Jest możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności (łącznie z obowiązkowym OC zawodowym), co pozwala zwiększyć zakres ubezpieczenia oraz podwyższyć sumę gwarancyjną (rodzaj „doubezpieczenia”).

Niezwykle ważnym elementem zawarcia polisy jest zapoznanie się z OWU wraz z wyłączeniami.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

stat4u